Pravidla

 1. Do soutěže PIAF mohou být přihlášeny příspěvky z celého světa, které byly poprvé otištěny, publikovány, vysílány nebo použity jiným způsobem, tak že vytvořili reklamní prvek nebo kampaň, v zemi původu v období mezi 1. dubnem 2017 a 1. květnem 2018.
 2. Příspěvky mohou být do soutěže přihlášeny buď agenturou, produkční společností, jednotlivcem zainteresovaným v projektu či zadavatelem reklamy. Příspěvky nesmí být přihlášeny bez předchozího souhlasu majitele autorských a další práv souvisejících s příslušnou reklamou.
 3. Příspěvky do soutěže musí být přihlášeny v souladu s technickými požadavky.
 4. Každá reklama tvoří jeden příspěvek. V případě, že různé reklamy dohromady tvoří kampaň, musí být přihlášeny jako kampaň.
 5. Vlastnictví autorských práv k příspěvku a dalších souvisejících práv jsou výhradní odpovědností přihlašovatele práce. PIAF nenese žádnou odpovědnost vůči třetím stranám.
 6. Všechny soutěžní příspěvky, které budou v rozporu s právními předpisy v zemi původu, budou vyňaty ze soutěže v jakékoli její fázi. Organizátor festivalu si vyhrazuje právo odmítnout zařadit do soutěže příspěvek, který je v rozporu se základními morálními a etickými hodnotami, útočí na národní či náboženské cítění, či jinak narušuje základní pravidla společenského vkusu.
 7. V případě podání stížnosti na soutěžní příspěvek jakoukoli stranou nebo vznesení námitky ze strany poroty, vyhrazuje si organizátor festivalu v průběhu rozhodovacího procesu právo kontaktovat přihlašovatele a další zainteresované strany za účelem ověření předložených informací. Tato doložka se vztahuje také na mediální plány či jakýkoli jiný doklad pro ověření autenticity příspěvku.
 8. V případě podání stížnosti na shortlistovaný nebo oceněný příspěvek zahájí organizátor šetření a má právo vyžadovat po všech zúčastněných stranách - stěžovatele, přihlašovatele i klienta, dodání příslušné dokumentace. Pokud je stížnost prohlášena za oprávněnou organizátor festivalu si vyhrazuje právo ocenění soutěžnímu příspěvku odejmout.
 9. V případě, že se organizátor festivalu domnívá, že soutěžní příspěvek není zařazen do správné kategorie, má právo jej přesunout do vhodnější kategorie.
 10. Do příslušné kategorie může stejný soutěžní příspěvek přihlásit pouze jedna strana. V případě, že stejný příspěvek bude zaslán do soutěže dvěma přihlašovateli, k dalšímu posuzování bude připuštěn pouze ten první. Při přihlášení dvou stejných příspěvků do jedné kategorie nevzniká žádný nárok na vrácení soutěžních poplatků.
 11. Žádný ze soutěžních příspěvků nesmí být pro účely soutěže modifikován, do soutěže musí být přihlášen v takovém stavu, v jakém byl odvysílán, vytištěn či realizován. Jestliže původní příspěvek není v anglickém jazyce, musí být opatřen anglickým překladem, který přesně odpovídá znění textu v původním jazyce.
 12. Odpovědnost za správnost údajů vztahujících se k soutěžnímu příspěvku nese přihlašovatel. Všechny uvedené údaje budou uváděny v PIAF publikacích. Organizátor festivalu si v případě potřeby vyhrazuje právo doplnit chybějící údaje, opravit gramatické chyby či nevhodné užití jazyka. Nicméně za poskytnutí správných údajů odpovídá přihlašovatel.
 13. Za účelem propagace festivalu a dalších aktivit souvisejících s PIAF, má organizátor festivalu právo použít (tisknout, publikovat, vysílat, zobrazovat) jakýkoli soutěžní příspěvek v jeho plné či zkrácené podobě v jakémkoli médiu či při jakékoli události bez předchozího souhlasu přihlašovatele. Kvůli použití těchto materiálů nevzniká PIAFu žádná finanční odpovědnost.
 14. Přihlašovatelé při odeslání příspěvku k zaplacení (=finalizaci), souhlasí se všemi pravidly festivalu. Za již finalizované příspěvky nelze požadovat navrácení soutěžních poplatků.
 15. Organizátor festivalu si vyhrazuje právo rozhodovat v jakékoli záležitosti týkající se festivalu a toto právo je nezpochybnitelné a závazné.
 16. Pořadatel festivalu finančně neodpovídá za přepravu trofeje pro oceněného přihlašovatele. Přihlašovatel se zavazuje uhradit veškeré poplatky spojené s přepravou.
 17. Udělení ocenění v příslušné kategorii není zaručeno. Počet udělených ocenění se odvíjí plně od rozhodnutí poroty.

partneři

PIAF 2018 se koná pod záštitou primátorky hlavního města Prahy - Adriana Krnáčová.